Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất

Sửa biểu mẫu online

1. Mẫu sơ yếu lí lịch tự thuật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ........................................................................................Nam, nữ:..............

Sinh ngày...............tháng............năm............................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):.................................................................

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:............................Nơi cấp:..................

Ngày.............tháng.............năm.....................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng.................................................Di động.......................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Số hiệu (3):..................................

Ký hiệu (4):..................................

Họ và tên: ........................................................................Bí danh:..............................

Tên thường gọi:...........................................................................................................

Sinh ngày..............tháng.........năm............. Tại (5):.......................................................

Nguyên quán (6):...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):............................................................................

Nơi ở hiện tại (8) ...........................................................................................................

Dân tộc: ...........................................................Tôn giáo:.............................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)........

......................................................................................................................................

Thành phần bản thân hiện nay (10):..............................................................................

Trình độ văn hoá (11):..................................... Ngoại ngữ (12):.........................

Trình độ chuyên môn: .......................................................Loại hình đào tạo:..............

Chuyên ngành đào tạo:................................................................................................

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng............năm................................

Nơi kết nạp:...............................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày...........tháng............năm........................................

Nơi kết nạp:...............................................................................................................

Tình hình sức khoẻ (13): ......................Cao........................... Cân nặng:..................... kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):........................................................................

Cấp bậc (15):................................................... Lương chính hiện nay (16):..............

Ngày nhập ngũ: ..............................................Ngày xuất ngũ:......................................

Lý do:.............................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp...............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18)............................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp.............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)...................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)...........................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng:................................................................ Tuổi:......................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Nơi làm việc (23):................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (24):............................................................................................................

Họ và tên các con:

1) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

2) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

3) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

4) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

5) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:...............

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):..............................................................................................................

Kỷ luật (27):.......................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

...............,ngày……tháng……năm……

Người khai ký tên

2. Cách viết một sơ yếu lý lịch

Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả:

 • Minh bạch - bố cục rõ ràng và logic.
 • Súc tích – thông tin hợp lý và cần thiết.
 • Đầy đủ - chứa đựng những thông tin quan trọng.
 • Nhất quán – dùng phông và kiểu chữ thống nhất.
 • Thông tin cập nhập

Nội dung khai lý lịch:

+ Phần họ và tên: Viết đúng họ, chữ đệm và tên nội dung trùng khớp với vớ thông tin ở trên chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

+ Giới tính Nam/Nữ: Giới tính là nam thì ghi chữ “nam” nếu là nữ thì ghi chữ “nữ

+ Sinh năm: Viết đúng thông tin ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu đăng ký thường trú: Trình bày rõ thông tin về thôn (số nhà, đường phố), xã (phường) huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi mà công dân đăng ký thường trú theo đúng quy định của pháp luật.

+ Nơi ở hiện tại: Người làm sơ yếu lý lịch khai rõ thông tin về nơi ở hiện tại, cụ thể về thông tin số nhà, đường phố trực thuộc quận, huyện, thành phố nào.

+ Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: Ghi rõ về thông tin địa chỉ số điện thoại của người cần báo tin nên là số điện thoại của người thân trong gia đình như bố, mẹ, anh chị em.

+ Bí danh: Ghi rõ bí danh của bản thân hay sử dụng, trường hợp không có bí danh có thể bỏ qua.

+ Nguyên quán: Là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ để hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ.

+ Dân tộc: Viết tên dân tộc của bản thân như dân tộc Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường…

+ Tôn Giáo: Ghi rõ đạo Phật, đạo thiên chúa, đạo hồi, hay không theo tôn giáo nào thì điền là không.

+ Thành phần gia đình sau cải cách ruông đất: Điền thông tin về thành phần của gia đình bạn theo đúng quy định của pháp luật, có thể là cố nông, bần nông, trung nông, địa chủ, viên chức hay công chức.

+ Thành phần bản thân gia đình hiện nay: Gia đình bạn thuộc thành phần nào sẽ điền thông tin vào đó là công nhân, công chức, viên chức, nhân viên hay thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo…

+ Trình độ văn hóa: Viết rõ thông tin 12/12 chính quy hay 12/12 bổ túc văn hóa.

+ Trình độ ngoại ngữ: Ghi cụ thể các văn bằng có liên quan tới trình độ ngoại ngữ chẳng hạn như đại học Anh Ngữ, Pháp Ngữ hay Nga Ngữ.

+ Điền nơi và ngày kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam: Viết rõ thông tin về ngày tháng năm nơi kết nạp Đảng (Chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung Ương).

+ Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày tháng năm và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

+ Nghề nghiệp và trình độ chuyên môn: Tùy theo trình độ đào tạo chuyên môn của bản thân viết theo loại văn bằng mà mình được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay học chính thức, liệt kê tất cả các loại văn bằng có liên quan.

+ Cấp bậc được hưởng: Ghi rõ thông tin về bậc lương chính mà bản thân đang được hưởng hiện nay.

+ Lương chính hiện nay: Lương chính của bạn hiện nay đang theo ngạch nào là chuyên viên cao cấp, hay kỹ thuật viên, kỹ sư, giáo viên...

+ Ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ, lý do: Ghi rõ ngày tháng, năm nhập ngũ, ngày xuất ngũ và ý do xuất ngũ.

Có thể thêm những thông tin cá nhân khác:

 • Tình trạng hôn nhân
 • Tên vợ hoặc chồng
 • Con cái

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Liệt kê theo thứ tự thời gian (thời gian gần đây nhất trở về trước) bao gồm chi tiết về thời gian và vị trí công việc.

 • Thời gian công tác.
 • Vị trí công việc.
 • Đào tạo và nghiên cứu.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bao gồm thời gian học, chuyên ngành, bằng cấp, các khoá đào tạo và chứng chỉ

 • Trung học
 • Đại học
 • Đào tạo sau đại học

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN: Chứng chỉ và bằng cấp kỹ năng vi tính.

Quá trình hoạt động của bản thân: Tóm tắt quá khứ từ thời gian niên thiếu cho đến ngày tham gia vào các hoạt động xã hội.

+ Khen thưởng: Viết rõ thông tin về ngày tháng năm cũng như hình thức khen thưởng.

+ Kỷ luật: Viết rõ tháng năm, lý do sai phạm và hình thức kỷ luật theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

3. Những yêu cầu cơ bản khi viết Sơ yếu lý lịch

Tờ Sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc. Vì vậy, dựa trên Sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng có thể bước đầu đánh giá tính cách của ứng viêm: có cẩn thận hay không, có trình bày khoa học không, có gọn gàng không... Vì thế, hãy tạo cho mình một bản sơ yếu gọn gàng, khoa học nhất, làm nổi bật được điểm mạnh của bản thân và thực sự sáng tạo. Hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đầy nhiệt huyết đối với công ty và vị trí mà họ đang cần.

Đồng thời, cần lưu ý các yêu cầu cơ bản sau:

- Viết Sơ yếu lý lịch đúng và đủ thông tin, tránh lan man và đặc biệt là điền sai thông tin;

- Trình bày sạch đẹp, thống nhất về màu chữ, phông chữ (đánh máy), không tẩy xóa, thống nhất màu mực (viết tay);

- Ảnh nghiêm túc, đúng chuẩn ảnh thẻ, đúng cỡ ảnh 4×6.

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất. Từ đó các bạn có thể dễ dàng hơn trong quá trìn điền các thông tin vào bản sơ yếu lý lịch có sẵn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.