Mẫu bảng kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện

Tải về

1. Định nghĩa mẫu bảng kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện là gì?

Mẫu bảng kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm trước tiêm, thông tin trẻ...

2. Mẫu bảng kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện

BV

………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG KIỂM TRƯỚC TIÊM CHỦNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ≥ 1 THÁNG TUỔI TẠI CÁC CƠ SỞ TIÊM CHỦNG THUỘC BỆNH VIỆN

Họ và tên trẻ:…………………………………………………………. Nam □ Nữ □

Tuổi: ………………………….sinh ngày……… tháng……….. năm……………….

Địa chỉ: .................................................................................................................

Họ tên bố/mẹ:…………………………. Điện thoại:……………..…………………..

Cân nặng: ….kg Thân nhiệt: …. °C

I. Khám sàng lọc chung:

1. Sốc, phản ứng nặng sau lần tiêm chủng trước

Không □

Có □

2. Đang mắc bệnh cấp tính hoặc bệnh mạn tính tiến triển*

Không □

Có □

3. Đang hoặc mới kết thúc đợt điều trị corticoid liều cao (tương đương prednison >2mg/kg/ngày), hóa trị, xạ trị, gammaglobulin**

Không □

Có □

4. Sốt/Hạ thân nhiệt (Sốt: nhiệt độ ≥ 38°C; Hạ thân nhiệt: nhiệt độ ≤ 35,5°C)

Không □

Có □

5. Nghe tim bất thường***

Không □

Có □

6. Nhịp thở, nghe phổi bất thường***

Không □

Có □

7. Tri giác bất thường (li bì hoặc kích thích)

Không □

Có □

8. Các chống chỉ định khác, nếu có ghi rõ:

……………………………………………………………………………….

Không □

Có □

*: Chỉ định tiêm vắc xin nếu trẻ có bệnh nhẹ (ho, sổ mũi, tiêu chảy mức độ nhẹ... và không sốt), bú tốt, ăn tốt

**: Trừ kháng huyết thanh viêm gan B

***: Nếu khám chuyên khoa không cần xử trí cấp cứu thì chỉ định tiêm chủng

- Khám sàng lọc theo chuyên khoa: Không □ Có □, chuyên khoa:………………………

+ Lý do: ...........................................................................................................................

+ Kết quả: ........................................................................................................................

+ Kết luận: ......................................................….............................................................

II. Kết luận:

- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay (Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường) □

Loại vắc xin tiêm chủng lần này: …………………………………………………...........….

- Chống chỉ định tiêm chủng (Khi CÓ điểm bất thường tại mục 1,8) □

- Tạm hoãn tiêm chủng (Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2,3,4,5,6,7) □

Hồi……………….giờ…..phút, ngày….tháng….năm…..
Người thực hiện sàng lọc
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu bảng kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện

Mẫu bảng kiểm trước tiêm chủng với đối tượng ≥ 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm thuộc bệnh viện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.