Mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I

Tải về

Mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I. Mẫu báo cáo nêu rõ việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ I, nhận xét về việc kiểm tra và hướng dẫn chấm thi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Mẫu báo cáo sơ bộ

Mẫu báo cáo việc dạy học tự chọn

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I như sau:

PHÒNG GD&ĐT ..................

TRƯỜNG .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BÁO CÁO NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

(Đối với các môn PGD ra đề)

I. Việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ I môn:

........................................................................................................................

II. Nhận xét đánh giá đề kiểm tra và hướng dẫn chấm đối với các môn Phòng GD & ĐT tổ chức ra đề.

1. Đánh giá đề kiểm tra môn…….khối…….:

A. Ưu điểm:

- Về chuẩn KT- KN:

- Về các dạng bài tập, câu hỏi có phù hợp với hs, có phân hóa hs theo các mức độ, có phát triển năng lực của hs trong vận dụn, liên hệ?

- Về chất lượng bài làm của hs.

B. Khuyết điểm:

C. Đề nghị:

2. Đánh giá hướng dẫn chấm thi:

A. Ưu điểm:

- Về nội dung đáp áp:

- Về biểu điểm, hướng dẫn chấm

b. Khuyết điểm:

C. Đề nghị:

GHI CHÚ: PHÂN CÔNG BÁO CÁO

1. Khối ....:

......................................................................................................................

2. Khối ....:

......................................................................................................................

3. Khối .....:

......................................................................................................................

4. Khối ....:

......................................................................................................................

........., ngày...tháng...năm...

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I

Mẫu báo cáo nhận xét đánh giá kiểm tra học kỳ I

Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu báo cáo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm cuối học kỳ I