Mẫu biên bản bàn giao phòng bộ môn

Tải về

Biên bản bàn giao phòng bộ môn

Biên bản bàn giao phòng bộ môn là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao phòng bộ môn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của bên giao và bên nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên

Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao phòng bộ môn như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .....

TRƯỜNG ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

............., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN BÀN GIAO

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc .... giờ ngày...tháng...năm... tại ...................................

II. Thành phần

Ông (bà): .................................................................................................

Ông (bà): ................................................................................................

III. Nội dung

Bàn giao cơ sở vật chất thiết bị phòng ......gồm có:

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

Giáo viên phụ trách có trách nhiệm bảo quản cơ sở vật chất được giao và chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra trường hợp mát, hư hỏng.

Biên bản kết thúc vào lúc .... giờ ngày...tháng...năm... và được lập thành 2 bản mỗi bên giữu 1 bản.

NGƯỜI BẢN GIAO

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO