Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Tải về

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch là mẫu bản chứng chỉ được lập ra để công nhận về nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Mẫu chứng chỉ nêu rõ thông tin người được công nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

Nội dung cơ bản của mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch như sau:

Ảnh 3x4
(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ

(…………………………(1)…………………………..)

Cấp cho Ông/Bà: .........................................................................................

Sinh ngày…../…./…….

Giấy Chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ...........

Do………………………. cấp ngày.../.../…….. tại .........................................

Đã đạt kỳ thi nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Được tổ chức tại ………………………………….…………………ngày.../.../…….

Số hiệu chứng chỉ

................, ngày...tháng...năm...

(3)

(…………….(1)……………)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Người đứng đầu cơ sở đào tạo.

(2) Dán ảnh 3x4 của học viên và đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi (nếu có).

(3) Số, ký hiệu chứng chỉ do cơ sở đào tạo quy định.