Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu

Tải về Sửa biểu mẫu online

1. Công văn về việc yêu cầu cấp lại mật khẩu là gì?

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu là mẫu bản công văn được tổ chức doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu về việc cấp lại mật khẩu.

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung yêu cầu

+ Lý do xin cấp lại

2. Công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu số 1

CÔNG TY …

_____

Số: …/CV- …

V/v: Yêu cầu cung cấp thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………..

Công ty ………………………………….… được thành lập ngày … tháng … năm …

Địa chỉ tại:…………………………………………………………………………………….

Giấy phép đăng ký kinh doanh số:……………………………….cấp ngày: ……….

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà:…………………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………… Cấp ngày:…………………… tại:………………………………

Ngày … tháng … năm công ty có đăng ký tài khoản đăng nhập vào trang web…………………… Nay, Công ty ……….chúng tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan cấp lại mật khẩu cho Công ty chúng tôi.

Lý do: Chúng tôi bị mất mật khẩu cũ.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trình bày ở trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện cấp lại mật khẩu cho Công ty………. chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI MẬT KHẨU

Kính gửi: - Phòng Công tác sinh viên

Tôi tên: ................................................. MSSV: ...............................Lớp: ..............................

Ngành:......................................... Bậc: .......................... Điệnthoại: .....................................

Nay Tôi làm đơn này kính xin Phòng Công tác sinh viên cấp lại mật khẩu mặc định để Tôi truy cập vào website........... Tôi xin cam kết sau khi đăng nhập sẽ đổi từ mật khẩu mặc định thành mật khẩu cá nhân, tự quản lý tài khoản cá nhân, không khiếu nại, thắc mắc khi để người khác sử dụng tài khoản, mật khẩu của mình để đăng nhập hệ thống thực hiện việc đăng ký môn học cũng như những thao tác khác trên hệ thống.

Xin chân thành cảm ơn.

........., ngày ....tháng năm 20…

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)