Mẫu đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Tải về

Mẫu đơn đề nghị về việc phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị về việc phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tác phẩm, thông tin về người đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

..........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/ mỹ thuật ứng dụng/

tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Kính gửi: - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):

- Điện thoại:………………… Fax ................................................................

- Email: ........................................................................................................

2. Địa chỉ: .....................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) số

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này)

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm tạo hình, mỹ thuật và nhiếp ảnh;

Đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/mỹ thuật ứng dụng/tác phẩm nhiếp ảnh đề nghị nhập khẩu dưới đây:

- Tên tác phẩm: ..............................................................................................

- Nguồn gốc tác phẩm: ...................................................................................

- Chất liệu, kích thước tác phẩm: ...................................................................

- Nội dung tác phẩm: ......................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về nhập khẩu tác phẩm tạo hình/mỹ thuật ứng dụng/tác phẩm nhiếp ảnh;

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm mỹ thuật, tạo hình và nhiếp ảnh;

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)