Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi

Tải về

Mẫu đơn đề nghị về việc xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi

Mẫu đơn đề nghị về việc xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, thiết bị nhập khẩu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị xác nhận danh mục sản phầm có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, sân khấu nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

............, ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu

Kính gửi:

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt): ..............................

- Điện thoại: ........................................... Fax ..............................................

- Email: ........................................................................................................

2. Địa chỉ: .....................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số ..............

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này)

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoai và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc;

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) xem xét, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc đề nghị nhập khẩu dưới đây:

1. Tên hàng hóa: ...........................................................................................

2. Số lượng và danh mục hàng hóa xin nhập khẩu: .....................................

3. Mô tả tên, chủng loại, hãng/nhà sản xuất, cung cấp của máy, thiết bị, linh kiện nhập khẩu và loại hình trò chơi điện tử có thưởng; số lượng, trị giá của từng mặt hàng theo Danh mục sau:

STT

Hãng sản xuất/ cung cấp

Chủng loại

Số lượng

Loại hình trò chơi

Trị giá

Thông tin khác (nếu có)

1.

2.

3.

Tổng số

- Nêu rõ thời hạn kinh doanh và tổng số máy được phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của doanh nghiệp; địa điểm lắp đặt máy, thiết bị nhập khẩu; địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan khác theo yêu cầu tại khoản 5, 7 Điều 10 Thông tư này.

4. Theo hợp đồng nhập khẩu số: ....................................................................

5. Tại cửa khẩu: ..............................................................................................

6. Mục đích - địa điểm /lắp đặt/sử dụng/phân phối: ........................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhập khẩu, lưu hành, phổ biến sản phẩm văn hóa và các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bài của doanh nghiệp;

- Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, nhà sản xuất theo quy định đối với máy, thiết bị nhập khẩu; về chủng loại, số lượng được phép nhập khẩu và kinh doanh;

- Bảo đảm máy, thiết bị mới 100%, chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)