Mẫu giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền

Tải về

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký danh mục kênh chương trình. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ danh mục kênh chương trình... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2016/TT-BTTTT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình truyền hình

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký cung cấp chương trình nước ngoài trên dịch vụ truyền hình

Mẫu đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ truyền hình

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền như sau:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN

DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

(Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm .....)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

Cấp………ngày……..tháng………năm…

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHỨNG NHẬN:

Tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (viết chữ in hoa): ............

- Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

- Điện thoại: ………………………. - Fax: .........................................................

- Email (nếu có): ...............................................................................................

- Website (nếu có): ...........................................................................................

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số…do … cấp lần đầu ngày….tháng ….năm; …Cấp…ngày…tháng…năm…

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền số…..do….cấp ngày…….. tháng……năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung danh mục).

1. Chứng nhận đăng ký danh mục/ bổ sung, sửa đổi danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:

STT

TÊN KÊNH/ BIỀU TƯỢNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH/TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

I

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia

1

II

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương

2

III

Các kênh chương trình trong nước khác

3

IV

Kênh chương trình nước ngoài

4

2. Kênh chương trình thực hiện cài đặt tên, biểu tượng (logo) dịch vụ:

STT

TÊN KÊNH/ BIỀU TƯỢNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH)

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH/TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

1

2

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

(Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm cung cấp đúng danh mục các kênh chương trình được ghi tại Giấy chứng nhận này trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; thực hiện theo đúng các quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bản quyền chương trình truyền hình và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hiệu lực của Giấy chứng nhận

Việc cung cấp các kênh chương trình được ghi tại Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bản quyền kênh chương trình.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số……(áp dụng đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung danh mục)./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp chứng nhận;

- Lãnh đạo Bộ phụ trách (để b/c);

- Sở TTTT (phù hợp với phạm vi quản lý);

- Lãnh đạo Cục;

- Phòng: TTPC, KTCN;

- Lưu: VT, P. PTTH.

CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng Giấy chứng nhận cụ thể.