Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài

Tải về

Phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài

Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về các tiêu chí đánh giá ngoài. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin của người viết phiếu đánh giá, các tiêu chuẩn, điểm mạnh, điểm yếu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng

Phiếu đánh giá nhà thầu phụ

Mẫu đánh giá dành cho giáo viên hợp đồng

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài như sau:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Người viết: ............................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................

Điện thoại:................................ E mail: ................................................

Trường được đánh giá ngoài ...............................................................

Tiêu chuẩn: ..........................................................................................

Tiêu chí: ...............................................................................................

a) .........................................................................................................

b) .........................................................................................................

c) .........................................................................................................

1. Điểm mạnh (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường và ý kiến đề xuất)

2. Điểm yếu (Đánh giá việc xác định điểm yếu của trường và ý kiến đề xuất)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của trường và ý kiến đề xuất)

4. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng

5. Đánh giá tiêu chí: Đạt/Không đạt

............, ngày...tháng...năm...

Trưởng đoàn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài

Phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mẫu đánh giá phân loại công chức và phiếu đánh giá phân loại viên chức