Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THCS

Tải về

Phân phối chương trình môn Sinh học THCS

Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THCS giúp quý thầy cô điều chỉnh nội dung, khối lượng kiến thức cho từng tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của học sinh, đảm bảo tiến độ, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THCS

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS

MÔN SINH HỌC

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 - 2017

Học kỳ I: 19 tuần 36 tiết

Học kỳ II: 18 tuần 34 tiết

TIẾT

BÀI

TÊN BÀI

GHI CHÚ

1

1

Đặc điểm của cơ thể sống

2

2

Nhiệm vụ của Sinh học

3

3

Đặc điểm chung của thực vật

4

4

Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

5

5

Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

6

6

Quan sát tế bào thực vật

7

7

Cấu tạo tế bào thực vật

8

8

Sự lớn lên và phân chia của tế bào

9

9

Các loại rễ, các miền của rễ

10

10

Cấu tạo miền hút của rễ

Bảng trang 32, không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên từng bộ phận và nêu chức năng chính.

11

11

Sự hút nước và muối khoáng của rễ

12

11

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

13

12

Biến dạng của rễ

14

13

Cấu tạo ngoài của thân

15

14

Thân dài ra do đâu?

16

15

Cấu tạo trong của thân non

Bảng trang 49, không dạy chỉ cần học sinh lưu ý‎ phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây.

17

16

Thân to ra do đâu?

18

17

Vận chuyển các chất trong thân

19

18

Biến dạng của thân

20

Ôn tập

21

Kiểm tra một tiết

22

19

Đặc điểm bên ngoài của lá

23

20

Cấu tạo trong của phiến lá

Mục 2 phần cấu tạo chỉ chú ý‎ đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 4,5 trang 67.

24

21

Quang hợp

25

21

Quang hợp (tiếp theo)

26

22

Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.

27

23

Cây có hô hấp không?

Câu hỏi 4, 5 không yêu cầu học sinh trả lời

28

24

Phần lớn nước vào cây đi đâu?

29

25

Biến dạng của lá

30

Bài tập

31

26

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

32

27

Sinh sản sinh dưỡng do người

Không dạy mục 4. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 4*.

33

28

Cấu tạo và chức năng của hoa

34

29

Các loại hoa

35

Ôn tập

36

Kiểm tra học kì I

37

30

Thụ phấn

38

30

Thụ phấn (tiếp theo)

39

31

Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

40

32

Các loại quả

41

33

Hạt và các bộ phận của hạt

42

34

Phát tán của quả và hạt

43

35

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

44

36

Tổng kết về cây có hoa

45

36

Tổng kết về cây có hoa (tiếp)

46

37

Tảo

Mục 1, 2 chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh, không đi sâu vào cấu tạo. Câu hỏi 1, 2, 4 không yêu cầu học sinh trả lời. Câu hỏi 3 không yêu cầu học sinh trả lời phần cấu tạo.

47

38

Rêu – Cây rêu

48

39

Quyết – Cây dương xỉ

49

40

Hạt trần – Cây thông

Mục 2 không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.

50

41

Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 3*

51

42

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

52

43

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Không dạy chi tiết chỉ dạy nguyên tắc chung về phân loại thực vật.

44

Sự phát triển của giới thực vật

Đọc thêm

53

45

Nguồn gốc cây trồng

54

Ôn tập

55

Kiểm tra một tiết

56

46

Thực vật góp phân điều hóa khí hậu

57

47

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

58

48

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Gộp 2 tiết 58, 59 thành

1 tiết 58

59

49

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

60

50

Vi khuẩn

61

50

Vi khuẩn

62

51

Nấm

Tách Bài 51 Nấm thành làm 2 tiết 62,63

63

51

Nấm

64

52

Địa y

65

Bài tập

66

Ôn tập

67

Kiểm tra học kì II

68

53

Tham quan thiên nhiên

69

53

Tham quan thiên nhiên

70

53

Tham quan thiên nhiên

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Cắt 1 tiết Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Lí do: Do nội dung kiến thức không có nhiều có thể dạy hết kiến thức trong vòng 1 tiết, dành thời gian cho các bài khác trong chương trình.

2. Tách Bài 51 Nấm thành làm 2 tiết.

Lí do: Nội dung bài dài và có thể liên hệ nhiều trong thực tế, trong một tiết học không đủ gian để truyền tải hết các kiến thức.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS