Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 (Các môn)

Tải về

1. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 5

Phụ lục 1

(Kèm theo Công văn số: /SGDĐT-GDMNTH ngày /10/2023
của Sở Giáo dục và Đào tạo ................)

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

MÔN: ..........................…

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

……., ngày… tháng… năm …..

Đại diện nhóm góp ý

Họ tên:…………………………

Đơn vị công tác:…………..

* Ghi chú: Các đơn vị trình bày theo khổ giấy ngang

2. Danh sách giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 5

Phụ lục 2

(Kèm theo Công văn số: /SGDĐT-GDMNTH ngày /10/2023
của Sở Giáo dục và Đào tạo ............................)

UBND HUYỆN…

PHÒNG GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GÓP Ý BẢN MẪU
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Môn học

Họ và tên

Năm vào ngành

Trường

Số điện thoại di động

Email

………., ngày… tháng…năm …..

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

TRƯỞNG PHÒNG

* Ghi chú: Các đơn vị trình bày theo khổ giấy ngang

3. Một số nội dung cần tập trung góp ý

Phụ lục 3

(Kèm theo Công văn số: /SGDĐT-GDMNTH ngày /10/2023
của Sở Giáo dục và Đào tạo..................)

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG GÓP Ý

1. Cấu trúc sách giáo khoa phải bảo đảm cấu trúc nội dung các chương trình môn học; có thể linh hoạt trong cách sắp xếp để phù hợp các hình thức thể hiện riêng của từng bộ sách giáo khoa nhưng phải bảo đảm tính liên thông giữa các môn học, hoạt động giáo dục có liên quan theo thiết kế của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

2. Nội dung sách giáo khoa phải bảo đảm yêu cầu về tính chuẩn mực, giản dị, trong sáng và phù hợp với tâm sinh ly lứa tuổi học sinh; bám sát yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh đối với từng nội dung kiến thức được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuyệt đối không để sai sót về nội dung, kiến thức trong sách giáo khoa; không sử dụng những nội dung, kiến thức, các vấn đề còn có những ý kiến khác nhau, gây tranh cãi. Đối với các nội dung, kiến thức còn có sự băn khoăn, chưa thống nhất của các thành viên hội đồng phải được thảo luận kỹ để hoàn thiện hoặc thay thế cho phù hợp.

3. Ngữ liệu, hình ảnh được sử dụng để thể hiện các nội dung kiến thức trong sách giáo khoa mới cần bảo đảm tính kế thừa các ngữ liệu, hình ảnh trong sách giáo khoa hiện hành để tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong dạy học. Các tác phẩm, tranh, ảnh, bản đồ, sự kiện lịch sử và các ngữ liệu khác đưa vào sách giáo khoa phải bảo đảm tính chính xác, khoa học; tuyệt đối không được vi phạm quy định về chủ quyền quốc gia, nhân thân tác giả; đặc biệt không đưa vào sách giáo khoa các vấn đề mang tính nhạy cảm về chính trị, ngoại giao, dân tộc, tôn giáo.

4. Nội dung sách giáo khoa phải bảo đảm yêu cầu tinh giản. Mỗi ngữ liệu, hình ảnh đưa vào sách giáo khoa phải được khai thác sử dụng một cách hiệu quả để thể hiện tối đa các yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình môn học, hoạt động giáo dục; không đưa vào sách giáo khoa các ngữ liệu, hình ảnh trùng lặp nhau hoặc không có mục đích khai thác rõ ràng, cụ thể.

5. Cấu trúc các bài học trong sách giáo khoa phải bảo đảm đủ các thành phần theo đúng quy định, tạo thuận lợi và hỗ trợ cho giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đối với mỗi nội dung thành phần của bài học phải có các câu hỏi hoặc mệnh lệnh rõ ràng về mục tiêu và kết quả hoạt động học tập mà học sinh phải hoàn thành đối với nội dung đó, phát huy được sự tích cực, tự lực học tập của học sinh với việc sử dụng sách giáo khoa./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.