Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức Kết nối tri thức

1. Phiếu góp ý Sách giáo khoa là gì?

Phiếu góp ý Sách giáo khoa là một phiếu tổng hợp ý kiến và đánh giá từ giáo viên, học sinh, phụ huynh hoặc những người có liên quan về sách giáo khoa - cụ thể ở đây là bộ sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức Kết nối tri thức.

Mục tiêu của phiếu góp ý này là thu thập thông tin về nội dung, cấu trúc, cách trình bày, độ khó, tính ứng dụng, những điểm chưa hợp lý để cải thiện chất lượng của sách giáo khoa mới.

Khi viết Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức, thầy cô có thể tham khảo gợi ý đánh giá các khía cạnh như sau:

  • Cấu trúc sách giáo khoa phải bảo đảm cấu trúc nội dung các chương trình môn học. Cấu trúc các bài học phải bảo đảm đủ các thành phần theo đúng quy định...
  • Nội dung sách giáo khoa phải bảo đảm yêu cầu về tính chuẩn mực, giản dị, trong sáng và phù hợp với tâm sinh ly lứa tuổi học sinh; bám sát yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh đối với từng nội dung kiến thức được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuyệt đối không để sai sót về nội dung, kiến thức. Đảm bảo tính tinh giản, giảm tải, khoa học,...
  • Ngữ liệu, hình ảnh được sử dụng phải bảo đảm tính chính xác, khoa học;...
  • Thực tiễn và ứng dụng: Đánh giá cách sách giáo khoa áp dụng kiến thức cho thực tế và cuộc sống hàng ngày của học sinh.
  • Tài liệu bổ sung: Góp ý về bất kỳ tài liệu bổ sung nào cần thiết hoặc hữu ích cho việc học tập.
  • Đánh giá tính thú vị và hấp dẫn của sách đối với học sinh.
Phiếu góp ý, đánh giá SGK lớp 5 môn Đạo đứcPhiếu góp ý, đánh giá SGK lớp 5 môn Đạo đức KNTT

2. Phiếu góp ý SGK môn Đạo đức lớp 5 Kết nối tri thức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Lớp: 5
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.

Trang 7/ ý thứ 2.

Hãy kể thêm tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục,…mà em biết.

Kể thêm tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước mà em biết.

Câu hỏi hơi cao so với yêu cầu cần đạt.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.