Tờ trình tổ chức lễ hội

Tải về

Tờ trình về việc tổ chức lễ hội

Mẫu tờ trình về việc tổ chức lễ hội được gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố để xin cấp phép cho tổ chức hoạt động lễ hội với việc cam kết thực hiện đúng theo quy định quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội. Mẫu tờ trình về tổ chức lễ hội với đầy đủ các thông tin về Tên lễ hội, nguồn gốc, thời gian tổ chức....

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Công điện quản lý và tổ chức lễ hội số 229/CĐ-TTg

UBND HUYỆN, THỊ
HOẶC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ……. /TTR

………………, ngày tháng năm 20.. ..

TỜ TRÌNHVề việc xin phép tổ chức lễ hội

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố ……………………

- Căn cứ Nghị định số ............... ngày ......... của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi công cộng;

- Căn cứ Quyết định số ............. ngày ....... của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành quy chế tổ chức lễ hội;

- Căn cứ quyết định số ................... ngày ............. của .....................................................

UBND huyện, xã (hoặc tổ chức, cá nhân) ……….........................…. Xin phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức hoạt động lễ hội với các nội dung sau:

Tên lễ hội: ……………………………………………......................................................……

Nguồn gốc, lịch sử lễ hội:…………………………………….................................................

Thời gian tổ chức:…………………………………………………...........................................

Địa điểm tổ chức:………………………………………………………......................................

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội: ………............................…. Địa chỉ ……...................................……. Điện thoại ………...................................................................………

Cam kết: - Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội;

- Thực hiện đúng theo nội dung tờ trình xin phép tổ chức lễ hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

(ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)