Top 3 Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua 2023-2024

Tải về Sửa biểu mẫu online

1. Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của giáo viên

PHÒNG GD & ĐT …………

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm ……

BẢN CAM KẾT
Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và cuộc vận động
các phong trào thi đua năm học … - …

- Họ và tên: ...........................................................................................

- Chức vụ: ............................................................................................

- Năm sinh:...........................................................................................

- Dân tộc: .............................................................................................

- Nhiệm vụ được phân công: ................................................................

- Đơn vị công tác: ................................................................................

- Trình độ văn hoá: ..............................................................................

- Chuyên môn: .....................................................................................

Thực hiện Công văn số ………….. ngày …………. của Sở GD&ĐT …………. về việc hướng dẫn cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học …-…,

Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm học …-… của trường ……… và của phòng giáo dục và đào tạo ………..

Tôi xin đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung thi đua với các nội dung sau:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học ...-...

- Thực hiện tốt phong trào thi đua "Thực hiện kỷ cương nền nếp; đổi mới căn bản toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục" giai đoạn 2014 - 2019.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học.

- Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế văn hoá công sở, nội quy, quy chế ứng xử của giáo viên trong nhà trường.

- Cam kết không vi phạm pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

- Cam kết không vi phạm các quy định, nội quy, quy chế trường học.

- Cam kết phấn đấu thực hiện tốt công tác thi đua năm học …-…, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học ...-...

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tạo chuyển biến mới trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” gắn với các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

........Ngày... tháng... năm ....

Người viết cam kết
(Ký ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng
(Ký đóng dấu)

2. Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao

PHÒNG GD& ĐT...........
TRƯỜNG.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

........Ngày... tháng... năm ....

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC ..............

Họ và tên giáo viên:..........................................

Ngày tháng năm sinh:.......................................

Chuyên ngành đào tạo:....................................

Đơn vị công tác:...............................................

Nhiệm vụ được giao:.......................................

Cá nhân tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ nhà trường giao với những nội dung sau đây:

I/ CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG:

1. Về số lượng học sinh được giao đầu năm:.....Duy trì đến cuối năm:........

2. Tỷ lệ duy trì đi học đều:.........

3. Chất lượng (ghi rõ kết quả chất lượng khảo sát đầu năm).

- Học lực: Giỏi:........Khá:........ Trung bình:........... Yếu:..............Kém:.........

- Đến cuối năm tôi cam kết thực hiện được là:

- Học lực: Giỏi:........Khá:........ Trung bình:........... Yếu:..............

- Hạnh kiểm:

- Đến cuối năm tôi cam kết thực hiện được là:

+THĐĐ: ......em. CĐĐ.....em( đối với lớp 1,2,3).

+Tốt:.......Khá:.......TB:...........(đói với lớp 4,5).

4. Hồ sơ cá nhân:

- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, có bài soạn trước khi lên lớp, chất lượng hồ sơ đảm bảo tính chính xác khoa học, cập nhật thường xuyên các thông tin theo yêu cầu của hồ sơ. Xây dựng các loại kế hoạch phải phù hợp với điều kiện của lớp của trường đề ra (KH tổ khối, KH chủ nhiệm, KH bồi dưỡng CM, KH đoàn đội....). Các loại hồ sơ sạch sẽ không tẩy phủ...

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1. Có tác phong sư phạm, thực hiện đúng nội quy, quy chế nhà trường đề ra như ngày giờ công lao động, việc ra vào lớp, cách ăn mặc, giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên, nhân dân, PHHS. Việc hội họp, học tập tham gia đầy đủ tích cực tham gia phát biểu ý kiến. Khi xin nghỉ dạy phải có đơn xin nghỉ và được sự đồng ý của hiệu trưởng (thời gian nghỉ phải báo trước 1 ngày trừ trường hợp đột xuất) Khi nghỉ phải bàn giao hồ sơ cho GV được phân công dạy thay).

2. Tham gia hưởng ứng tốt các cuộc vận động và thực hiện chủ đề trọng tâm năm học, thực hiện mục tiêu phong trào" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

3. Bằng mọi biện pháp tích cực huy động hết học sinh trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số cuối năm đạt tỉ lệ 100%.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt- học tốt” nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra.

5. Tích cực rèn luyên, tu dưỡng đạo đức tác phong để xứng đáng là người thầy giáo mẫu mực, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

6. Đánh giá năng lực học sinh một cách trung thực, công bằng, chính xác, không chạy theo bệnh thành tích. Có thái độ nghiêm túc trong tổ chức kiểm tra, thi cử.

7. Phải hết lòng thương yêu, giúp đỡ, gần gũi học sinh; không được trù dập, xúc phạm đến nhân cách và lòng tự trọng của các em.

8. Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học để ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả vào giảng dạy.

9. Quyết tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thẳng thắn dấu tranh để kịp thời ngăn chặn các tiêu cực trong giáo dục.

10. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, quy ước cộng đồng nơi cư trú. Thi hành nhiệm vụ khi tổ chức phân công, điều động công tác.

11. Không làm công việc riêng khi thực hiện nhiệm vụ, không vi phạm đạo đức nhà giáo và các tệ nạn xã hội.....

Tôi xin hứa quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ

3. Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên

PHÒNG GD&ĐT ...........
TRƯỜNG ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

........, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 20.... – 20....

Kính gửi:Hiệu trưởng trường ……………………

Họ và tên giáo viên:,............................................

Trình độ chuyên môn:.........................................

Nhiệm vụ phân công: .............Kiêm nhiệm:........

Lớp chủ nhiệm:...................................................

TS HS: ..... ; Nữ: ......; Dân tộc: .... (tại chỗ: .....); Nữ dân tộc: ......

HS hoàn thành lớp học: ...... trong đó hoàn thành lớp học sau khi thi lại: .......

Học sinh trong địa bàn: .......; Học sinh ngoài địa bàn: .........

Học sinh con hộ nghèo: .......; Học sinh khuyết tật: ..............

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 20...- 20..., tôi xin cam kết với Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1. Tìm hiểu nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, tổ chức hoạt động giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp. Xây dựng cho học sinh động cơ, ý chí học tập bằng phương pháp thích hợp.

2. Cùng với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội thống nhất biện pháp, kế hoạch giảng dạy, giáo dục của lớp. Liên hệ mật thiết với giáo viên bộ môn dạy lớp để kịp thời uốn nắn những hiện tượng bất thường, những biểu hiện sai trái lệch lạc của học sinh.

3. Cùng với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn Đội xây dựng lớp thành một tập thể vững mạnh, phát huy ý thức làm chủ, tự giác, chủ động của học sinh trong các hoạt động giáo dục.

4. Cộng tác chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong nhiệm vụ giáo dục các em cùng với gia đình lập các qui ước để tạo điều kiện học tập tốt cho học sinh, có nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường thông tin giữa GVCN và cha mẹ học sinh.

5. GVCN báo cáo thường kỳ với Hiệu trưởng về tình hình mọi mặt của lớp, tổ chức tốt các cuộc họp cha mẹ học sinh theo qui định.

6. Tham gia thi GVCN giỏi cấp ...............

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đực tự học và sáng tạo”; “Hai không” với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”cụ thể như sau:

a) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

.......................................................

.......................................................

.......................................................

b) Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung

* Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

.......................................................

.......................................................

.......................................................

* Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc HS ngồi sai lớp

.......................................................

.......................................................

.......................................................

c) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

* Về đạo đức

.......................................................

.......................................................

.......................................................


* Về học tập

.......................................................

.......................................................

.......................................................

* Về sáng tạo

.......................................................

.......................................................

.......................................................

d) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS và CMHS tham gia thực hiện phong trào thi đua.

* Xây dựng lớp học sạch, đẹp, an toàn

.......................................................

.......................................................

.......................................................

* Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, HS được giúp đỡ để tự tin trong học tập;...

.......................................................

.......................................................

.......................................................

* Rèn kỹ năng sống cho HS

.......................................................

......................................................

* Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh

.......................................................

.......................................................

* Hướng dẫn HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương

................................................

2. Tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống:

.......................................................

.......................................................

3. Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, hội họp, các quy định của chuyên môn, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, các quy định của địa phương, làm tốt nghĩa vụ của một công dân.

4. Duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục (cụ thể đối với cả học sinh dân tộc thiểu số)

a) Duy trì sĩ số: ....%

b) Chất lượng giáo dục:

.......................................................

.......................................................

c) Chất lượng mũi nhọn:

+ Tham gia thi VSCĐ cấp trường ....%; ...% loại A còn lại là loại B;

+ Lớp đạt VSCĐ: ..............

+ Thi Violympic cấp trường: ... HS

Cấp huyện: ....HS

Cấp tỉnh: .....HS

+ Thi IOE cấp trường: ... HS

Cấp huyện: ....HS

Cấp tỉnh: .....HS

+ ...................................

Chất lượng cuối năm:

Học sinh HTLH: ....%

Học sinh lưu ban: .... em

Danh hiệu thi đua Tập thể lớp: .........................

Kết quả các cuộc thi khác: ....................

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (công tác đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác kiêm nhiệm, …)

.......................................................

.......................................................

6. Kết quả cuối năm học: Xếp loại giáo viên chủ nhiệm: ...............

Thực hiện quy chế chuyên môn đầy đủ;

Chuyên đề: ...........................................

Nội dung đổi mới: ..............................................

Tham gia thao giảng: ........................ tiết/năm

Các phong trào, các hội thi: ....................

.................................................................

Giáo viên dạy giỏi cấp: ................................

Giáo viên viết chữ đẹp cấp: ........................

Xếp loại chuyên môn: ............. Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: ..............

Danh hiệu thi đua: ...............................

Trên đây là những nội dung cam kết của bản thân tôi với Hiệu trưởng nhà trường trong năm học 20...- 20..... Nếu không thực hiện đầy đủ, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường.

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học

- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học cần điền đầy đủ các thông tin sau:

(1): Điền họ tên của giáo viên

(2): Điền ngày tháng năm sinh của giáo viên

(3): Điền chuyên ngành đào tạo của giáo viên

(4): Điền đơn vị công tác của giáo viên

(5): Điền nhiệm vụ được giao của giáo viên

- Nội dung cam kết trách nhiệm của giáo viên và thực hiện nhiệm vụ được giao, phong trào thi đua được triển khai.

- Chữ ký đảm bảo thực hiện cam kết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.