Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Mã thủ tục

1.001441

Số quyết định

01/QĐ-BCT

Tên thủ tục

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Hồ sơ gửi trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

- Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.
Trực tuyến 5 Ngày 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) 07MĐ-Đơn gia hạn GPBL.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Bản giải trình có nội dung: Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; Bản chính: 0
Bản sao: 0
c) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn. Bản chính: 1
Bản sao: 0
d) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gia hạn.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2017/QH14 Luật 05/2017/QH14 12-06-2017 Quốc Hội
36/2005/QH11 Luật 36/2005/QH11 - Thương mại 14-06-2005 Quốc Hội
67/2014/QH13 Luật 67/2014/QH13 26-11-2014 Quốc Hội
03/2016/QH14 Luật 03/2016/QH14 01-01-2016 Quốc Hội
09/2018/NĐ-CP Nghị định 09/2018/NĐ-CP 15-01-2018 Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Điều kiện chung:
Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
- Điều kiện riêng:
Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sắp hết hạn hiệu lực.