Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Mã thủ tục

1.001710

Số quyết định

222/QĐ-BHXH

Tên thủ tục

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Đơn vị SDLĐ lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH.
- Người hưởng lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ; nộp cho cơ quan BHXH nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc nơi cư trú;

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định. a) Đối với chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc. b) Đối với lương hưu: Tối đa 12 ngày làm việc. c) Đối với BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc. d) Đối với chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc 1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ và Người hưởng nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH. 2. Nhận kết quả: a) Đơn vị SDLĐ: nhận kết quả là hồ sơ giấy tờ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử. b) Người hưởng: - Nhận hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký. (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua đơn vị SDLĐ hoặc qua giao dịch điện tử); - Nhận tiền truy lĩnh: + Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân. + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật. - Nộp tiền phải thu hồi: Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc chuyển tiền thông qua tài khoản của cơ quan BHXH.
Trực tuyến Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định. a) Đối với chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc. b) Đối với lương hưu: Tối đa 12 ngày làm việc. c) Đối với BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc. d) Đối với chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc 1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ và Người hưởng nộp qua giao dịch điện tử: - Đơn vị SDLĐ: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN; trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích. - Người hưởng: đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích. 2. Nhận kết quả: a) Đơn vị SDLĐ: nhận kết quả là hồ sơ giấy tờ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử. b) Người hưởng: - Nhận hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký. (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua đơn vị SDLĐ hoặc qua giao dịch điện tử); - Nhận tiền truy lĩnh: + Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân. + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật. - Nộp tiền phải thu hồi: Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc chuyển tiền thông qua tài khoản của cơ quan BHXH.
Dịch vụ bưu chính Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định. a) Đối với chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc. b) Đối với lương hưu: Tối đa 12 ngày làm việc. c) Đối với BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc. d) Đối với chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc 1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ và Người hưởng nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; 2. Nhận kết quả: a) Đơn vị SDLĐ: nhận kết quả là hồ sơ giấy tờ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử. b) Người hưởng: - Nhận hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký. (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua đơn vị SDLĐ hoặc qua giao dịch điện tử); - Nhận tiền truy lĩnh: + Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân. + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật. - Nộp tiền phải thu hồi: Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc chuyển tiền thông qua tài khoản của cơ quan BHXH.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Bản chính Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB) trong trường hợp NLĐ có yêu cầu điều chỉnh 14_HSB.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Hồ sơ, giấy tờ, văn bản làm căn cứ điều chỉnh, hủy quyết định hưởng hoặc chấm dứt hưởng BHXH. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp không quy định rõ bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định điều chỉnh, hủy quyết định hưởng hoặc chấm dứt hưởng (Các Mẫu: 6A-HSB, 6B-HSB, 6C-HSB)., Tiền truy lĩnh hoặc tiền phải nộp thu hồi (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
58/2014/QH13 LUẬT Bảo hiểm xã hội 20-11-2014 Quốc Hội
115/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 11-11-2015 Chính phủ
59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 29-12-2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
134/2015/NĐ-CP Nghị định 134/2015/NĐ-CP 29-12-2015 Chính phủ
01/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH 18-02-2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
33/2016/NĐ-CP Nghị định 33/2016/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân 10-05-2016 Chính phủ
01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 02-06-2008 Bộ Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện