Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã thủ tục

1.009492

Số quyết định

1643/QĐ-BKHĐT

Tên thủ tục

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày - Thời hạn phê duyệt dự án PPP: Không quá 15 ngày Phí : 0 Đồng (Không có)
Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án; Phu luc III Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở

Cơ quan có thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận HS

Tại cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất., - Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư 29-03-2021 Chính phủ
64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18-06-2020 Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh