Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã thủ tục

1.009491

Số quyết định

1643/QĐ-BKHĐT

Tên thủ tục

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không xác định được cơ quan có thẩm quyền thì gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP;

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và nội dung khác có liên quan; trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do;

- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

- Nhà đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày. - Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày. Phí : 0 Đồng (Không có)
Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Phu luc II Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư; Phu luc II Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Phu luc II Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Phu luc II Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở

Cơ quan có thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận HS

Tại cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất., - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư 29-03-2021 Chính phủ
64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18-06-2020 Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh