Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã thủ tục

1.009494

Số quyết định

1643/QĐ-BKHĐT

Tên thủ tục

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án, gửi cơ quan có thẩm quyền;

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày. - Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. Phí : 0 Đồng (Không có)
Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án; Phu luc III Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở

Cơ quan có thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận HS

Tại cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

- Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;, - Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư 29-03-2021 Chính phủ
64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18-06-2020 Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh