Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 50 triệu đồng

Mã thủ tục

2.000420

Số quyết định

5651/QĐ-NHCS

Tên thủ tục

Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 50 triệu đồng

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:
- Các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thỏa thuận cử 01 (một) cá nhân trong số các thành viên này đại diện theo ủy quyền để đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi thực hiện thủ tục và lập Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) đối với trường hợp hộ gia đình vay vốn NHCSXH chưa thực hiện thủ tục lập Giấy ủy quyền khi vay vốn NHCSXH;
- Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 05 ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, người vay viết Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) gửi cùng với Sổ vay vốn, Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Bước 2. Ban quản lý Tổ TK&VV:
- Tổ chức họp Tổ TK&VV để bình xét cho vay lưu vụ công khai, xác nhận trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) và lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) trình UBND cấp xã xác nhận;
- Gửi bộ hồ sơ vay lưu vụ tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn - cho vay lưu vụ (mẫu số 03/TD).

Bước 3. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục
- Xem xét, phê duyệt cho vay lưu vụ sau khi đã nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nợ của người vay từ Ban quản lý Tổ TK&VV;
- Ghi đầy đủ các yếu tố về kết quả phê duyệt cho vay lưu vụ vào Sổ vay vốn lưu tại ngân hàng và Sổ của người vay gửi người vay lưu giữ.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Người vay nộp Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) và Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) và Sổ vay vốn trực tiếp cho Ban quản lý Tổ TK&VV nơi người vay cư trú hợp pháp Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ đề nghị cho vay lưu vụ từ Ban quản lý Tổ TK&VV.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục). 07-TD (SĐ) VB.5589 ngay 29.12.2017.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ): 02 bản chính (01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, 01 bản lưu hộ gia đình vay vốn NHCSXH) 01-UQ(SĐ)-VB-5650-NHCS-TDNN.doc
Bản chính: 2
Bản sao: 0
+ Sổ vay vốn: 01 sổ (người vay lưu giữ). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Ban quản lý Tổ TK&VV lập: + Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD): 04 bản (Tổ TK&VV lưu 01 bản chính, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác lưu 01 bản sao, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lưu 01 bản chính và 01 bản sao); Bản chính: 2
Bản sao: 2

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Chính sách xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng Chính sách xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Các tổ chức chính trị - xã hội

Kết quả thực hiện

Phê duyệt cho vay lưu vụ của NHCSXH nơi thực hiện thủ tục trên Sổ vay vốn của người vay lưu giữ.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
78/2002/NĐ-CP Nghị định 78/2002/NĐ-CP 04-10-2002 Phòng Dịch vụ công và Chính phủ điện tử - Bộ Công Thương
720/NHCS-TDNN-HSSV Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV 29-03-2011 Ngân hàng Chính sách xã hội
91/2015/QH13 Bộ luật 91/2015/QH13 24-11-2015 Quốc Hội
5650/NHCS-TDNN Công văn số 5650/NHCS-TDNN 28-12-2016 Ngân hàng Chính sách xã hội
243/NHCS-TD Văn bản số 243/NHCS-TD 18-02-2009 Ngân hàng Chính sách xã hội
3105/NHCS-TDNN-HSSV-QL&XLNRR-KHNV-TTCNTT Văn bản số 3105/NHCS-TDNN-HSSV-QL&XLNRR-KHNV-TTCNTT 10-09-2015 Ngân hàng Chính sách xã hội
677/NHCS-TD Văn bản số 677/NHCS-TD 22-04-2007 Ngân hàng Chính sách xã hội
1049/QĐ-TTg Quyết định 1049/QĐ-TTg 26-06-2014 Thủ tướng Chính phủ
12/2016/QĐ-TTg Quyết định 12/2016/QĐ-TTg 11-03-2016 Thủ tướng Chính phủ
31/2007/QĐ-TTg 31/2007/QĐ-TTg 05-03-2007 Thủ tướng Chính phủ
575/NHCS-TDSV 575/NHCS-TDSV 14-03-2016 Ngân hàng Chính sách xã hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Chỉ áp dụng cho vay lưu vụ đối với các khoản vay ngắn hạn (thời hạn vay đến 12 tháng) có chu kỳ kế tiếp như chu kỳ sản xuất, kinh doanh trước;
- Khoản vay đã đến hạn trả nhưng người vay vẫn còn nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất, kin