Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 5 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.

Mã thủ tục

2.002154

Số quyết định

3339/QĐ-NHCS

Tên thủ tục

Thủ tục xử lý khoanh nợ bị rủi ro tối đa 5 năm do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1. Khách hàng làm Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/XLN) và các giấy tờ có liên quan gửi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp các giấy tờ do khách hàng gửi;
- Phối hợp với khách hàng, UBND xã, Công an xã, Tổ TK&VV (hoặc Chủ dự án), Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cơ quan chuyên ngành ... tiến hành thẩm tra, lập Biên bản xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản (mẫu số 02/XLN).
- Lập biểu tổng hợp đề nghị khoanh nợ gửi NHCSXH cấp tỉnh.

Bước 3. NHCSXH cấp tỉnh kiểm soát, tổng hợp các khoản đề nghị khoanh nợ của chi nhánh gửi Hội sở chính để kiểm tra, lập biểu tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH xem xét, quyết định.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định thời gian cụ thể. Khách hàng gửi hồ sơ đến NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/XLN): 02 bản chính; 01-XLN (SĐ)VB-5589-KTTC ngày 29.12.2017.DOC
Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Biên bản xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản (mẫu số 02/XLN): 01 bản chính; 02-XLN (QĐ-15QĐ-HĐQT ngày 27-01-2011).DOC
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy nhận nợ (Hợp đồng tín dụng, Sổ vay vốn hoặc các loại giấy tờ nhận nợ khác): 02 bản (sao y bản chính); Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của khách hàng: 02 bản (sao y bản chính); Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Phương án khôi phục sản xuất kinh doanh của khách hàng: 02 bản (sao y bản chính); Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Chính sách xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng Chính sách xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Các tổ chức chính trị - xã hội

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
50/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội 28-07-2010 Thủ tướng Chính phủ
161/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện qui chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ 20-10-2010 Thủ tướng Chính phủ
07/QĐ-HĐQT Quyết định số 07/QĐ-HĐQT 15-01-2013 Ngân hàng Chính sách xã hội
78/2002/NĐ-CP Nghị định 04-10-2002 Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Khách hàng vay vốn sử dụng đúng mục đích ghi trong Hợp đồng tín dụng;
- Khách hàng gặp thiên tai và tác động do biến đổi khí hậu gây thiệt hại đến vốn và tài sản của khách hàng gồm: bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sạt lở đất, rét đậm