Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Công an

Ban hành:
31/10/2019
Hiệu lực:
18/12/2019
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
26/05/2020
Hiệu lực:
04/10/2020
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/12/2021
Hiệu lực:
28/06/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
30/12/2021
Hiệu lực:
01/03/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
08/12/2021
Hiệu lực:
22/01/2022
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/03/1955
Hiệu lực:
20/03/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/03/1956
Hiệu lực:
22/03/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1956
Hiệu lực:
07/09/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/12/1957
Hiệu lực:
19/12/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/12/1957
Hiệu lực:
08/01/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/07/1958
Hiệu lực:
07/08/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/02/1959
Hiệu lực:
01/03/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/03/1959
Hiệu lực:
18/03/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ