Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Ngoại giao

Ban hành:
17/03/2022
Hiệu lực:
17/03/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
23/10/1959
Hiệu lực:
23/10/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/03/1977
Hiệu lực:
11/03/1977
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
17/07/1980
Hiệu lực:
17/07/1980
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/06/1988
Hiệu lực:
28/06/1988
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1990
Hiệu lực:
01/01/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/06/1992
Hiệu lực:
04/06/1992
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ