Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Nội vụ

Ban hành:
04/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
14/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
10/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
26/05/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
04/04/2022
Hiệu lực:
04/04/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
15/04/2022
Hiệu lực:
15/04/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/08/1949
Hiệu lực:
19/08/1949
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
16/10/1950
Hiệu lực:
01/05/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
12/01/1951
Hiệu lực:
12/01/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1956
Hiệu lực:
09/05/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/06/1956
Hiệu lực:
01/01/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ