Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Quốc phòng

Ban hành:
21/10/2016
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
21/10/2016
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
21/10/2016
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/10/2017
Hiệu lực:
15/12/2017
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
13/12/2018
Hiệu lực:
28/01/2019
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
21/10/2019
Hiệu lực:
09/12/2019
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
16/07/2021
Hiệu lực:
01/09/2021
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
04/04/2022
Hiệu lực:
20/05/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
12/03/1949
Hiệu lực:
12/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/07/1949
Hiệu lực:
01/05/1949
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/07/1949
Hiệu lực:
01/05/1949
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
16/05/1989
Hiệu lực:
31/05/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/07/1989
Hiệu lực:
08/07/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1954
Hiệu lực:
01/01/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ