Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Tư pháp

Ban hành:
09/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
10/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
30/05/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
05/04/2022
Hiệu lực:
05/04/2022
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
12/12/1956
Hiệu lực:
27/12/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1957
Hiệu lực:
29/01/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/05/1957
Hiệu lực:
15/06/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/12/1959
Hiệu lực:
13/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/03/1972
Hiệu lực:
23/03/1972
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/07/1981
Hiệu lực:
14/07/1981
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/08/1983
Hiệu lực:
04/08/1983
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/06/1985
Hiệu lực:
01/01/1986
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/11/1985
Hiệu lực:
17/11/1985
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ