Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ban hành:
11/03/1963
Hiệu lực:
26/03/1963
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1964
Hiệu lực:
07/03/1964
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
21/02/1975
Hiệu lực:
08/03/1975
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
10/07/1980
Hiệu lực:
10/07/1980
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
06/07/1982
Hiệu lực:
21/07/1982
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/12/1982
Hiệu lực:
08/01/1983
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/01/1984
Hiệu lực:
30/01/1984
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/08/1984
Hiệu lực:
14/09/1984
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/03/1985
Hiệu lực:
12/04/1985
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/04/1985
Hiệu lực:
16/04/1985
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/10/1985
Hiệu lực:
12/11/1985
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/11/1986
Hiệu lực:
05/12/1986
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/07/1989
Hiệu lực:
08/07/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/07/1989
Hiệu lực:
08/07/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/10/1989
Hiệu lực:
18/10/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ