Văn bản pháp luật ban hành bởi Kiểm toán Nhà nước

Ban hành:
01/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/01/1995
Hiệu lực:
24/01/1995
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/01/2002
Hiệu lực:
19/01/2002
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/10/2003
Hiệu lực:
14/11/2003
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/03/2004
Hiệu lực:
21/04/2004
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/2005
Hiệu lực:
01/01/2006
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/02/2006
Hiệu lực:
07/02/2006
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/2006
Hiệu lực:
11/07/2006
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ