Văn bản pháp luật ban hành bởi Thanh tra Chính phủ

Ban hành:
09/09/1964
Hiệu lực:
09/09/1964
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/11/1981
Hiệu lực:
03/12/1981
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/03/1990
Hiệu lực:
01/06/1990
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1990
Hiệu lực:
18/07/1990
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/10/1991
Hiệu lực:
28/10/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/11/1991
Hiệu lực:
23/11/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1991
Hiệu lực:
07/12/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1995
Hiệu lực:
25/01/1995
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/02/1995
Hiệu lực:
20/02/1995
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/07/1996
Hiệu lực:
20/07/1996
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
31/07/1996
Hiệu lực:
31/07/1996
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/08/1997
Hiệu lực:
22/08/1997
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/02/1998
Hiệu lực:
01/05/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/08/1998
Hiệu lực:
30/08/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ