Văn bản pháp luật ban hành bởi Ủy ban Dân tộc

Ban hành:
20/02/1993
Hiệu lực:
20/02/1993
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/03/1998
Hiệu lực:
18/03/1998
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/2001
Hiệu lực:
05/09/2001
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/05/2003
Hiệu lực:
21/06/2003
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ