Chỉ thị 440/TTg Về việc chỉnh đốn chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương, quản lý quỹ tiền lương

Số, ký hiệu 440/TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/12/1959
Ngày hiệu lực 09/12/1959
Ngày đăng công báo 23/12/1959
Nguồn thu nhập Sách-Nhà Xuất bản Lao động;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Phủ Thủ tướng
Chức danh Phó Thủ tướng
Người ký Phạm Hùng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
PHỦ THỦ TƯỚNG
Số: 440/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1959

 

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 440/TTG NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1959 VỀ VIỆC CHỈNH ĐỐN CHẾ ĐỘ TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG

 

Trong năm 1959 các cấp, các ngành đã bắt đầu chú ý đến công tác lao động tiền lương về mặt nghiên cứu thực hiện chính sách, chế độ cũng như về mặt làm kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Nhưng hiện nay vấn đề phân công đối với việc tổng hợp kế hoạch và quản lý kế hoạch lao động tiền lương giữa các cơ quan có trách nhiệm về vấn đề này ở các cấp, các ngành, các xí nghiệp, công trường, nông trường... chưa phân định rõ. Việc theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch lao động tiền lương trong mỗi đơn vị giữa các bộ phận: kế hoạch, nhân sự, chế độ, tài vụ thiếu một tổ chức có trách nhiệm tổng hợp và quản lý thống nhất toàn bộ các kế hoạch thuộc về lao động tiền lương để giúp các cấp, các ngành theo dõi được tình hình chung và chỉ đạo đối với việc tổng hợp xét duyệt kế hoạch lao động tiền lương và quản lý kế hoạch.

Tình trạng trên đây nếu không kịp thời chỉnh đốn sẽ có ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch lao động tiền lương và quan hệ trực tiếp đến việc nghiên cứu lãnh đạo công tác cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương năm 1960 theo nghị quyết Trung ương lần thứ 14.

Thủ trưởng Chính phủ thấy cần thiết phải chỉnh đốn chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương ở các cấp, các ngành theo các nguyên tắc sau đây:

1. Về trách nhiệm tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương:

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Kế hoạch cấp tỉnh, các Vụ, Phòng... kế hoạch ở các ngành, các cấp, các đơn vị công trường, nông trường, lâm trường, xí nghiệp là những tổ chức chuyên môn, có trách nhiệm giúp Chính phủ, các Bộ, Ban, các Uỷ ban hành chính các cấp tổng hợp và quản lý toàn bộ công tác kế hoạch trong đó có kế hoạch thuộc lao động tiền lương. Nhưng trực tiếp lập các dự án kế hoạch lao động tiền lương cho Bộ, ngành và từng đơn vị, xí nghiệp thì sẽ do các bộ phận làm công tác tổ chức nhân sự phụ trách và gửi cho các cơ quan kế hoạch tổng hợp theo các dự án kế hoạch khác của ngành, đơn vị xí nghiệp.

Việc tổng hợp kế hoạch lao động tiền lương của các cơ quan hành chính, các cơ quan của các Đảng và đoàn thể cấp Trung ương sẽ do Bộ Nội vụ tổng hợp gửi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, ở cấp tỉnh sẽ do Phòng tổ chức Uỷ ban hành chính tỉnh gửi Uỷ ban Kế hoạch tỉnh tổng hợp. Còn các kế hoạch lao động tiền lương thuộc các ngành sản xuất kinh doanh... do Uỷ ban Kế hoạch trực tiếp với các ngành làm và lên kế hoạch.

các Bộ, ngành hoặc cơ quan thuộc khối nội chính, văn hoá, giáo dục, y tế ở các cấp kể cả các cơ quan đoàn thể trong điều kiện nước ta đang hưởng chế độ quỹ tiền lương của Nhà nước phân phối và các đơn vị không có tổ chức Vụ, Phòng kế hoạch thì việc lập kế hoạch lao động tiền lương sẽ do các bộ phận hoặc cán bộ phụ trách công tác tổ chức nhân sự lập kế hoạch dưới sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó.

Việc lập kế hoạch đào tạo công nhân lành nghề và tổng hợp kế hoạch nhân công trong kế hoạch lao động tiền lương sẽ do ngành lao động các cấp và ở huyện là cán bộ phụ trách nhân lực Uỷ ban hành chính huyện phụ trách, và ở cấp Trung ương sẽ do Bộ Lao động tổng hợp gửi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ; ở cấp tỉnh sẽ do Ty, Phòng Lao động cấp tỉnh tổng hợp cho cả cấp huyện gửi cho Uỷ ban Kế hoạch tỉnh.

Để các cơ quan kế hoạch và các tổ chức có trách nhiệm lập các dự án kế hoạch lao động tiền lương, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch lao động tiền lương và quản lý quỹ tiền lương làm tròn nhiệm vụ trên đây và nâng cao được chất lượng công tác:

- Các Bộ, Ban, các Uỷ ban hành chính các cấp, các cấp lãnh đạo cơ quan, xí nghiệp cần có cán bộ chuyên trách không nên thay đổi luôn cán bộ để tạo điều kiện cho cán bộ có thể đi sâu vào công tác này.

- Các Bộ, Ban, các ngành, các đoàn thể có trách nhiệm giúp đỡ cho ngành kế hoạch hiểu rõ tình hình bằng cách thường xuyên gửi các thông báo tình hình, các văn bản quy định chế độ, chính sách lao động tiền lương thuộc cơ quan, ngành, đoàn thể mình và chấp hành đúng chế độ báo cáo theo chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch của Nhà nước; thường xuyên triệu tập các cán bộ kế hoạch tham dự các hội nghị có liên quan.

Muốn làm tốt công tác lao động tiền lương cần phải làm tốt công tác kế hoạch, công tác quản lý kế hoạch, quản lý quỹ tiền lương và chỉ đạo tốt công tác xây dựng thực hiện các chính sách về lao động tiền lương.

Các Bộ, Ban và các Uỷ ban hành chính các cấp cần nghiên cứu kỹ chỉ thị này và thực hiện cho tốt những điều quy định nói trên.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng

 

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Hùng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
12/09/1962
Hiệu lực:
12/09/1962
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
10/11/1980
Hiệu lực:
10/11/1980
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/10/1959
Hiệu lực:
01/11/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1959
Hiệu lực:
11/11/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1959
Hiệu lực:
11/11/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/11/1959
Hiệu lực:
12/12/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ