Văn bản pháp luật ban hành bởi Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Ban hành:
11/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
06/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
01/03/1953
Hiệu lực:
30/04/1975
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/03/1953
Hiệu lực:
03/01/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1961
Hiệu lực:
23/01/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1961
Hiệu lực:
23/06/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/08/1961
Hiệu lực:
12/08/1961
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/09/1961
Hiệu lực:
04/10/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1962
Hiệu lực:
20/07/1962
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/08/1962
Hiệu lực:
30/08/1962
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/01/1963
Hiệu lực:
07/01/1963
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/01/1963
Hiệu lực:
07/01/1963
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/06/1963
Hiệu lực:
13/06/1963
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1963
Hiệu lực:
24/11/1963
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ