Văn bản pháp luật áp dụng tại Bắc Ninh

Ban hành:
07/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
20/02/1997
Hiệu lực:
20/02/1997
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
24/03/1997
Hiệu lực:
01/04/1997
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/04/1997
Hiệu lực:
01/04/1997
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/05/1997
Hiệu lực:
01/06/1997
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/06/1997
Hiệu lực:
03/06/1997
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/06/1997
Hiệu lực:
04/06/1997
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/08/1997
Hiệu lực:
01/01/1998
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/08/1997
Hiệu lực:
01/01/1998
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ