Văn bản pháp luật áp dụng tại Khánh Hòa

Ban hành:
18/09/1996
Hiệu lực:
18/09/1996
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/05/2000
Hiệu lực:
25/05/2000
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/06/2003
Hiệu lực:
14/06/2003
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/12/2003
Hiệu lực:
16/12/2003
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/09/2004
Hiệu lực:
20/09/2004
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/01/2005
Hiệu lực:
25/01/2005
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
12/01/2005
Hiệu lực:
22/01/2005
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ