Văn bản pháp luật áp dụng tại Phú Yên

Ban hành:
10/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
06/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
23/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
13/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
05/01/2007
Hiệu lực:
01/01/2007
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/01/2007
Hiệu lực:
15/02/2007
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/01/2007
Hiệu lực:
15/02/2007
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/2007
Hiệu lực:
10/02/2007
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ