Văn bản pháp luật áp dụng tại Sóc Trăng

Ban hành:
05/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/09/1999
Hiệu lực:
28/09/1999
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/12/1999
Hiệu lực:
16/12/1999
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/01/2000
Hiệu lực:
21/01/2000
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/2000
Hiệu lực:
07/10/2000
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/10/2000
Hiệu lực:
12/10/2000
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/12/2000
Hiệu lực:
05/12/2000
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/12/2000
Hiệu lực:
14/12/2000
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ