Văn bản pháp luật áp dụng tại Thái Nguyên

Ban hành:
29/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
05/05/1997
Hiệu lực:
15/05/1997
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/05/1997
Hiệu lực:
15/05/1997
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/01/1998
Hiệu lực:
26/01/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/01/1998
Hiệu lực:
26/01/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/01/1998
Hiệu lực:
26/01/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/04/1998
Hiệu lực:
09/04/1998
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
11/04/1998
Hiệu lực:
11/04/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/04/1998
Hiệu lực:
23/04/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/05/1998
Hiệu lực:
04/05/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1998
Hiệu lực:
06/05/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/05/1998
Hiệu lực:
11/05/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/05/1998
Hiệu lực:
21/05/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/07/1998
Hiệu lực:
13/07/1998
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ