Văn bản pháp luật nhóm Bộ luật

Ban hành:
27/06/1985
Hiệu lực:
01/01/1986
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/06/1988
Hiệu lực:
01/01/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/06/1990
Hiệu lực:
01/01/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/2015
Hiệu lực:
01/07/2016
Tình trạng:
Hết hiệu lực một phần
Ban hành:
28/10/1995
Hiệu lực:
01/07/1996
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1999
Hiệu lực:
01/07/2000
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/11/2003
Hiệu lực:
01/07/2004
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/06/2004
Hiệu lực:
01/01/2005
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/2005
Hiệu lực:
01/01/2006
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/2015
Hiệu lực:
01/01/2017
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/11/2015
Hiệu lực:
01/01/2018
Tình trạng:
Hết hiệu lực một phần
Ban hành:
27/11/2015
Hiệu lực:
01/07/2016
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/11/2019
Hiệu lực:
01/01/2021
Tình trạng:
Hết hiệu lực một phần
Ban hành:
14/06/2005
Hiệu lực:
01/01/2006
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ