Văn bản pháp luật nhóm Hiến pháp

Ban hành:
09/11/1946
Hiệu lực:
09/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1959
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1980
Hiệu lực:
19/12/1980
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/12/2001
Hiệu lực:
07/01/2002
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/2013
Hiệu lực:
01/01/2014
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ