Văn bản pháp luật nhóm Lệnh

Ban hành:
14/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/12/1978
Hiệu lực:
02/12/1978
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
09/07/1985
Hiệu lực:
09/07/1985
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
09/07/1988
Hiệu lực:
09/07/1988
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
12/07/1990
Hiệu lực:
12/07/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
26/04/1993
Hiệu lực:
26/04/1993
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/12/2013
Hiệu lực:
08/12/2013
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/11/2008
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ