Văn bản pháp luật nhóm Luật

Ban hành:
04/12/1953
Hiệu lực:
19/12/1953
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/05/1957
Hiệu lực:
26/06/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/11/1957
Hiệu lực:
20/11/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/05/1958
Hiệu lực:
14/05/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/05/1958
Hiệu lực:
31/05/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1959
Hiệu lực:
13/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/04/1960
Hiệu lực:
28/04/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/10/1962
Hiệu lực:
10/11/1962
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1962
Hiệu lực:
11/11/1962
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/04/1965
Hiệu lực:
25/04/1965
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1980
Hiệu lực:
18/12/1980
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/07/1981
Hiệu lực:
11/07/1981
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/12/1981
Hiệu lực:
10/01/1982
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/12/1981
Hiệu lực:
14/01/1982
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/06/1983
Hiệu lực:
30/06/1983
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1983
Hiệu lực:
02/01/1984
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/12/1987
Hiệu lực:
29/12/1987
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ