Văn bản pháp luật nhóm Nghị quyết liên tịch

Ban hành:
06/07/1982
Hiệu lực:
21/07/1982
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ