Văn bản pháp luật nhóm Pháp lệnh

Ban hành:
18/01/1961
Hiệu lực:
23/01/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/08/1961
Hiệu lực:
12/08/1961
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/09/1961
Hiệu lực:
04/10/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1962
Hiệu lực:
20/07/1962
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/10/1966
Hiệu lực:
28/10/1966
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/10/1967
Hiệu lực:
30/10/1967
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
21/10/1970
Hiệu lực:
23/10/1970
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1978
Hiệu lực:
02/12/1978
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/11/1979
Hiệu lực:
21/11/1979
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/05/1981
Hiệu lực:
04/06/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/06/1982
Hiệu lực:
10/07/1982
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/11/1983
Hiệu lực:
25/11/1983
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1984
Hiệu lực:
04/04/1984
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/05/1985
Hiệu lực:
04/06/1985
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ