Văn bản pháp luật nhóm Thông tư liên tịch

Ban hành:
28/03/1985
Hiệu lực:
12/04/1985
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/07/1987
Hiệu lực:
27/07/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/07/1987
Hiệu lực:
27/07/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/07/1987
Hiệu lực:
27/07/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
02/11/1985
Hiệu lực:
17/11/1985
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/12/1989
Hiệu lực:
01/01/1990
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ