Nghị định 18/NĐ Thành lập tại mỗi liên khu một hội đồng ấn định lương cho công nhân

Số, ký hiệu 18/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 30/04/1948
Ngày hiệu lực 30/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Lao động
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Nguyễn Văn Tạo
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 18/NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1948

NGHỊ ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG

Thành lập tại mỗi liên khu một hội đồng ấn định lương cho công nhân

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Chiểu Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/03/1947 quy định chế độ công nhân trong toàn cõi Việt Nam, nhất là Điều 60 Sắc lệnh ấy;

Chiểu Sắc lệnh số 169/SL ngày 14/4/1948 thành lập ở mỗi liên khu kháng chiến hành chính một Sở Lao động;

Xét tình thế hiện thời,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập ở mỗi liên khu kháng chiến hành chính trong toàn cõi Việt Nam một Hội đồng để ấn định lương tối thiểu cho công nhân và giá nhân công tối đa.

Điều 2. - Hội đồng gồm có:

- Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu...................... Chủ tịch

- Giám đốc Sở Lao động liên khu ................................................. Thư ký

- Giám đốc hoặc đại diện Sở Kinh tế liên khu ............................... Hội viên

- Thư ký liên hiệp công đoàn liên khu........................................... Hội viên

- 1 đại biểu giới phụ nữ................................................................ Hội viên

- 2 đại biểu giới thương gia, kỹ nghệ........................................... Hội viên

- 2 đại biểu giới nông gia............................................................. Hội viên

- 2 đại biểu nông dân.................................................................. Hội viên

Danh sách hội viên sẽ do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu gửi lên Bộ trưởng Bộ Lao động để duyệt y.

Điều 3. - Hội đồng họp một năm hai kỳ vào tháng 6 và tháng chạp dương lịch.

Khi cần, có thể có những phiên họp bất thường do Giám đốc Sở Lao động liên khu triệu tập.

Điều 4. - Hội đồng xét theo mức sinh hoạt tối thiểu của một công nhân không chuyên nghiệp sinh sống một mình, trong một ngày, trong liên khu mà định lương tối thiểu.

Hội đồng cũng xét theo sự nhu cầu của thị trường nhân công mà đặt - tuỳ theo trường hợp - giá nhân công tối đa cho một hay nhiều hạng công nhân để tránh những yêu sách quá đáng làm trở ngại cho việc sản xuất, gặt hái và chuyên chở.

Điều 5. - Quyết nghị của Hội đồng được thi hành ngay, do Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu công bố nhưng phải theo đúng các điều khoản 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 và 65 của Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/03/1947 và phải gửi ngay bản sao quyết nghị lên Bộ trưởng Bộ Lao động để ban bố nghị định hợp lệ.

Điều 6. - Những người có chân trong Hội đồng định giá lương tối thiểu và giá nhân công tối đa được hưởng 30 đồng phụ cấp mỗi ngày họp và tiền vãng phản theo thể lệ hiện hành.

Điều 7. - Kinh phí của Hội đồng sẽ do ngân sách Bộ Lao động đài thọ.

Điều 8. - Các ông Chánh Văn phòng Bộ Lao động, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính các liên Khu và Giám đốc các Sở Lao động chịu uỷ nhiệm thi hành Nghị định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/10/1945
Hiệu lực:
01/10/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
30/04/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/03/1950
Hiệu lực:
27/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/08/1990
Hiệu lực:
01/08/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/10/1945
Hiệu lực:
01/10/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/04/1946
Hiệu lực:
04/04/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ