Nghị định 320/NĐ Quy định lại các khoản phụ cấp dạy giờ và phụ cấp Hiệu trưởng cho các cán bộ chuyên môn giáo dục

Số, ký hiệu 320/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 10/10/1952
Ngày hiệu lực 01/09/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Nguyễn Khánh Toàn
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 320/NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1952

NGHỊ ĐỊNH

Quy định lại các khoản phụ cấp dạy giờ và phụ cấp Hiệu trưởng

cho các cán bộ chuyên môn giáo dục

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiểu sắc lệnh số 119/SL ngày 9/7/1946 thành lập Bộ Giáo dục;

Chiểu nghị định số 114/Nghị định ngày 19/04/1952 tổ chức lại Bộ Giáo dục;

Chiểu sắc lệnh số 76/SL ngày 20/05/1950 ban hành quy chế công chức Việt Nam;

Chiểu nghị định số 294/NĐ ngày 05/05/1950 quy định các khoản phụ cấp sư phạm, dạy giờ và phụ cấp Hiệu trưởng cho các cán bộ chuyên môn giáo dục;

Xét tình thế cần thiết;

Sau khi Bộ Tài chính đã thoả thuận (công văn số 1657-TCNS ngày 16/09/1952),

Ra nghị định:

Điều 1. - Nay quy định lại các khoản phụ cấp dạy giờ và phụ cấp Hiệu trưởng cho các cán bộ chuyên môn giáo dục như sau:

A. Phụ cấp dạy giờ

- Giáo viên cấp 2 được hưởng 0k400 gạo 1 giờ dạy thêm.

- Giáo viên cấp 3         -        0,600               --

- Giáo sư Dự bị Đại học -       0k800               --

- Giáo sư Đại học         -        1k000              --

- Phụ giảng Đại học và Dự bị Đại học 1,500 gạo 1 giờ dạy thêm.

B. Phụ cấp Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng trường cấp 2 được hưởng 3k000 gạo 1th.

-               --           cấp 3          -       5,000       -

-               --        Dự bị Đại học  -       7,000        -

-               --          Đại học         -      8,000        -

Điều 2. - Những cán bộ đoàn thể hay cán bộ các ngành khác và các tư nhân được mời đến dạy giúp tại các Trường phổ thông cấp 2, 3, Dự bị Đại học và Đại học cũng được hưởng phụ cấp dạy giờ định ở điều 1 nói trên.

Điều 3. - Các cán bộ chuyên môn giáo dục không được dạy thêm quá 8 giờ trong 1 tuần lễ.

Điều 4. - Bộ Giáo dục sẽ nghiên cứu việc trả phụ cấp dạy giờ và phụ cấp Hiệu trưởng cho các giáo viên cấp 1 và các Hiệu trưởng các trưởng cấp 1 và sẽ ban hành Nghị định sau.

Điều 5. - Phụ cấp chậm thì sẽ có kinh phí riêng để bù đắp thù lao cho các giáo sư và giáo viên khi làm nhiệm vụ.

Điều 6. - Các khoản phụ cấp nói trong nghị định số 294/ND ngày 5 tháng 5 năm 1950 trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1952.

Điều 8. - Các Ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Nha Giáo dục Phổ thông và Chủ tịch UBKCHC các Liên khu Việt Bắc, 3, 4, 5 và Nam bộ chiểu nghị định thi hành./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Khánh Toàn

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh Toàn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
09/12/1989
Hiệu lực:
09/12/1989
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/06/1990
Hiệu lực:
01/01/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/11/1990
Hiệu lực:
13/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ