Nghị quyết Không số Về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 22/01/1957
Ngày hiệu lực 07/02/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 21/1957;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Chủ tịch Quốc hội
Người ký Tôn Đức Thắng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG

(Đã được Quốc hội nhất trí thông qua

trong phiên họp ngày 22 tháng 1 năm 1957)

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, HỌP KHOÁ THỨ 6;

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội nhất trí tán thành toàn bộ phương châm chính sách xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng do Đảng và Chính phủ đề ra.

Quốc hội nhận thấy rằng ở nước ta hoà bình đã được lập lại, nhưng hoà bình chưa được củng cố, nước ta còn tạm bị chia là hai miền, đế quốc chủ nghĩa và bè lũ tay sai đang tiếp tục âm mưu chuẩn bị chiến tranh, phá hoại thống nhất của nước ta, phá hoại hoà bình ở Đông Nam á và trên thế giới.

Chính sách của ta là kiên quyết đấu tranh để gìn giữ và củng cố hoà bình; việc Chính phủ ta giảm bớt quân số, phục viên 8 vạn quân là tiêu biểu cho chính sách hoà bình đó. Nhưng đồng thời chúng ta phải nâng cao chí khí chiến đấu và tinh thần cảnh giác của toàn quân và toàn dân, ra sức chăm lo tăng cường lực lượng phòng thủ đất nước. Do đó chúng ta phải ra sức củng cố quốc phòng, tích cực xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh tiến dần từng bước đến chính quy hoá và hiện đại hoá, nhiệm vụ đó là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn dân và toàn quân ta.

2. Quốc hội nhận định rằng từ khi hoà bình lập lại trong hai năm qua nhờ sự cố gắng của toàn dân và toàn quân, công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng đã thu được những thành tích lớn lao, quân đội ta đã tiến bộ nhiều về mọi mặt, làm tròn được nhiệm vụ bảo vệ hoà bình, bảo vệ Tổ quốc, đặt cơ sở tốt tiến dần từng bước đến chính quy hoá và hiện đại hoá. Song vừa qua nhiều địa phương chưa chú trọng củng cố dân quân đúng mức, thi hành chính sách đối với quân đội chưa đầy đủ.

Vì vậy cần phải tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng quân đội cho toàn dân, để toàn thể nhân dân ta tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng quân đội củng cố quốc phòng, động viên và giúp đỡ quân đội học tập và công tác, ra sức củng cố dân quân, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách của Đảng và Chính phủ đối với quân đội.

3. Quốc hội tin tưởng quân đội nhân dân của chúng ta nhất định sẽ trở nên một lực lượng ngày càng hùng mạnh, để bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình của nhân dân ta ở miền Bắc, làm trụ cột vững chắc cho cuộc đấu tranh để thống nhất nước nhà, góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam á và trên thế giới

 

 

Tôn Đức Thắng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Tôn Đức Thắng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1957
Hiệu lực:
02/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1957
Hiệu lực:
05/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/01/1957
Hiệu lực:
21/01/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
06/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
06/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
06/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ