Nghị quyết Không số Về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 18/01/1957
Ngày hiệu lực 03/02/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 19/1957;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Chủ tịch Quốc hội
Người ký Tôn Đức Thắng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1957

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

VỀ VẤN ĐỀ ĐẤU TRANH THỰC HIỆN THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ

(Đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong

buổi họp đêm 18 tháng 1 năm 1957)

 

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỌP KHOÁ THỨ 6,

Sau khi nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính phủ về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà,

 

ĐÃ NHẬN ĐỊNH VÀ QUYẾT NGHỊ:

1. Từ khoá họp Quốc hội lần thứ 5 đến nay; nhân dân ta từ Bắc chí Nam và kiều bào ở nước ngoài đã tăng cường đoàn kết trên cơ sở bản cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tiếp tục kiên quyết đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Nhưng do âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước như hiệp nghị Giơ-ne-vơ quy định đã không thực hiện được đúng kỳ hạn.

Trước tình hình ấy, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà một lần nữa xác định lập trường của nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là kiên quyết nêu cao ngọn cờ hoà bình thống nhất, tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hoà bình, và nhận đó là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi.

Lực lượng đoàn kết và đấu tranh của toàn dân ta từ Bắc chí Nam là lực lượng quyết định trong cuộc đấu tranh ấy.

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng giúp cho ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho thống nhất.

2. Căn cứ nhận định trên, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhất trí tán thành chủ trương của Chính phủ tiếp tục những nhiệm vụ sau đây:

- Ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà;

- Giữ vững và phát triển phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam;

- Tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân và Chính phủ các nước yêu chuộng hoà bình trên thế giới;

- Trước mắt phải hết sức tăng cường cuộc đấu tranh để khôi phục và phát triển quan hệ bình thường giữa miền Bắc và miền Nam.

Trong các nhiệm vụ trên đây, Quốc hội nhận định công cuộc củng cố miền Bắc có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất và nhấn mạnh trong khi củng cố miền Bắc cần chú trọng tranh thủ miền Nam.

Quốc hội đã thảo luận về sự lãnh đạo của Chính phủ đối với công cuộc đấu tranh thống nhất trong thời gian qua và đề nghị Chính phủ chú trọng tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo về tư tưởng cũng như về tổ chức để thúc đẩy cuộc đấu tranh tiến lên.

Để đoàn kết rộng rãi toàn dân trên cơ sở bản cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoan nghênh mọi cố gắng, mọi cống hiến của tất cả những người Việt Nam yêu nước cho sự nghiệp thống nhất nước nhà; hoan nghênh mọi sự tiếp xúc, trao đổi ý kiến giữa các cá nhân, các đoàn thể ở miền Bắc, miền Nam, trong nước, ngoài nước, nhằm thống nhất hành động chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, phấn đấu cho một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

3. Về việc thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà một lần nữa tuyên bố lập trường của nhân dân ta là tôn trọng và tiếp tục thi hành hiệp nghị, đồng thời đòi các bên liên quan cũng phải tôn trọng và tiếp tục thi hành hiệp nghị.

Quốc hội thấy cần nhắc đến sự cố gắng của Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam đối với việc củng cố hoà bình, thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ trong hai năm qua.

Quốc hội nhận định rằng về pháp lý, cũng như về thực tế và bằng việc làm, chính quyền miền Nam đều bị hiệp nghị Giơ-ne-vơ ràng buộc và có trách nhiệm phải tiếp tục thi hành hiệp nghị. Chính phủ Pháp là một bên ký hiệp nghị Giơ-ne-vơ có phần trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục thi hành hiệp nghị ấy.

Để thực hiện các điều khoản của hiệp nghị Giơ-ne-vơ về thống nhất Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã đồng ý thi hành những đảm bảo cần thiết cho một cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ. Chỉ cần có hội nghị hiệp thương để hai bên thoả thuận với nhau về việc thực hiện nguyên tắc đó.

Nhưng chính quyền miền Nam cho đến nay vẫn tiếp tục phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, tiếp tục cự tuyệt hiệp thương với miền Bắc. Chính quyền miền Nam đã làm trái với nguyện vọng tha thiết của toàn dân ta. Họ phải chịu trách nhiệm đối với nhân dân và Tổ quốc về việc kéo dài tình trạng chia cắt đất nước.

4. Cuộc đấu tranh thống nhất hiện nay mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây ra, nhưng với tinh thần đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam, với sự đoàn kết nhất trí của đồng bào toàn quốc và kiều bào ở nước ngoài, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tin chắc rằng cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà nhất định sẽ giành được thắng lới cuối cùng.

 

 

Tôn Đức Thắng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Tôn Đức Thắng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/12/1956
Hiệu lực:
20/05/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/12/1956
Hiệu lực:
06/01/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/01/1957
Hiệu lực:
15/01/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1957
Hiệu lực:
02/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ