Sắc lệnh 001/SL Về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Phó tổng thanh trung ương

Số, ký hiệu 001/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/01/1959
Ngày hiệu lực 02/01/1959
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q020-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 001/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 1959

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 001/SL NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 261 - SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 thành lập Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Tổng thanh tra phó Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/12/1958
Hiệu lực:
01/12/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/12/1958
Hiệu lực:
01/12/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/12/1958
Hiệu lực:
29/12/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/12/1958
Hiệu lực:
07/01/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/01/1959
Hiệu lực:
12/02/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ